Adatkezelési tájékoztató Visualnet Kft.

Általános rendelkezések

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor A Visualnet Kft. (Székhely: 7121 Szálka, Kossuth út 17. Adószám: 13365426-2-17 Cégjegyzék szám: 17 09 005157 Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-66475/2013.) különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. A tájékoztató célja, hogy biztosítsa a személyes adataikat önként a a Visualnet Kft. -vel megosztó Érintetteket, hogy a Visualnet Kft. mindent megtesz, annak érdekében, hogy a rábízott adatokat

 • a célnak megfelelően
 • jogszerűen
 • az adatbiztonságot szem előtt tartva
 • a jogosulatlan adatkezelést megakadályozva kezelje

I. Online Ajánlatkérés üzletág Adatkezelési tájékoztatója I. A borkostolok.hu weboldalon Ajánlatot kérő közép- és nagyvállalati munkatársak személyes adatainak vonatkozásában történő adatkezelés

I./ 1. Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre Az Online Ajánlatkérési szolgáltatással kapcsolatban kezelt Adatbázis forrásai a következők: 1. a Borkostolok.hu weboldalon ajánlatot kérő Személyek adatai. A Tulajdonos kérésének megfelelően a lehető legkevesebb adatot kérjük be azoktól, akik szeretnének a borkostolok.hu weboldalon cégük/munkáltatójuk képviseletében eljárva egyedi ajánlatot kérni / kapni. Ennek megfelelően a kezelt személyes adatok köre:

 • Név
 • e-mail cím
 • Telefonszám
 • Cím

2. HR és egyéb rendezvényeken a Visualnet Kft. Ügyvezetője vagy munkatársai által személyesen megismert, Érintettektől kapcsolatfelvétel okán kapott névjegykártyák tulajdonosainak adatai. A névjegykártyákból Google címtárba felvitt, és ott biztonsággal kezelt adatok köre:

 • Név
 • e-mail cím
 • Telefonszám
 • Cím
3. Partneri ajánlásokból e-mail megkereséssel kapcsolatfelvételt kezdeményező Személyek adatai. A kezelt adatok köre:
 • Név
 • e-mail cím
 • Telefonszám
 • Cím
4. Korábbi üzleti kapcsolat során szerződéses jogviszony létrejöttekor a Megbízók által kapcsolattartásra megjelölt személyek adatainak köre.
 • Név
 • e-mail cím
 • Telefonszám
 • Cím

A Visualnet Kft. ügyfelei az Online Ajánlatkérés szolgáltatás tekintetében jogi személyek. A jogi személyekkel kapcsolatos ügyletek azonban természetes személyek adatait is érintik. A fent felsorolt esetek döntő többségében az ajánlatot kérő, kapcsolatfelvételt kezdeményező Érintettek - Kapcsolattartóként működnek közre az ajánlatkérés, szerződés előkészítés során. Jellemző ugyanakkor, hogy az Érintettek nem az aláíró felek, a Szerződéses jogviszony létrejöttéhez közvetlenül nem kapcsolódnak.

I/2. Az adatkezelés célja, jogalapja
Az adatkezelés célja Parnerek, hogy a Visualnet Kft. Online Ajánlatkérési szolgáltatása iránt érdeklődő, és ezt tevőlegesen -ajánlatkérés, névjegykártya átadás, e-mail megkeresés- is megerősítő Érintettekkel mind a Visualnet Kft., mind az Érintettek számára kedvező kimenetelt ígérő együttműködéssel kapcsolatos ajánlatadás; tájékoztatás; szerződés előkészítés; és szerződés teljesítés megvalósuljon.

Az Érintett által megadott adatok nem minősülnek különös adatoknak, a Visualnet Kft-nél történő biztonságos megőrzésük nem jár kiemelt kockázattal, és visszaélési lehetőségekkel. Ugyanakkor az Érintett által képviselt Vállalatnak és magának az Érintettnek is komoly segítséget nyújthat Vállalata ajánlatszerzési megoldásában a Visualnet Kft. által felkínált Online Ajánlatkérési szolgáltatás. Éppen ezért az Érintettek részéről önként a Visualnet Kft. rendelkezésére bocsátott adatok korai törlésével a két fél között létrejövő üzleti kapcsolat lehetőségét lehetetlenítenénk el.

Az adatkezelés célja Ajánlatkérők, hogy a Visualnet Kft. Online Ajánlatkérési szolgáltatása iránt érdeklődő, és ezt tevőlegesen -ajánlatkérés, névjegykártya átadás, e-mail megkeresés- is megerősítő Érintettekkel mind a Visualnet Kft., mind az Érintettek számára kedvező kimenetelt ígérő partnereinkkel való együttműködéssel kapcsolatos ajánlatadás teljesítés megvalósuljon.

Az Érintett által megadott adatok nem minősülnek különös adatoknak, a Visualnet Kft-nél történő biztonságos megőrzésük nem jár kiemelt kockázattal, és visszaélési lehetőségekkel. Ugyanakkor az Érintett által képviselt Vállalatnak és magának az Érintettnek is komoly segítséget nyújthat ajánlatszerzési megoldásában a Visualnet Kft. által felkínált Online Ajánlatkérési szolgáltatás. Éppen ezért az Érintettek részéről önként a Visualnet Kft. rendelkezésére bocsátott adatok korai törlésével a két fél között létrejövő üzleti kapcsolat lehetőségét lehetetlenítenénk el.

I/3. Az adatkezelés időtartama Az Érintett utolsó visszajelzésétől számított 3 év. Ha az Ajánlatkérő tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

I/4. Adatbiztonság, alkalmazott cookiek Adatkezelési incidensek megakadályozásáért jelszóval és tűzfallal védett eszközöket használunk. Az adatokat kizárólag magas biztonságú felhő alapú rendszerekben tároljuk -nem mentjük sem számítógépeinkre, sem telefonjainkra, vagy egyéb mobil adathordzókra. pl. pendrive - ezzel is csökkentve az adatok elvesztésének, ellopásának, jogosulatlan felhasználásának kockázatát. Az adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek meghatározásával tettük még egyértelműbbé. Honlapunk magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében sütiket használunk. A sütiket önmagában semmilyen módon nem képesek a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak.

 • A rendszer cookiek alkalmazásának célja, hogy Ön zökkenőmentesen böngészhessen, érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart.
 • Google Analytics cookiek alkalmazásának célja, hogy a honlapunk látogatói forgalmáról tájékoztasson minket (pl. napi látogatások). Az automatikusan rögzített IP címeket 24 hónapig tárolja. A cookiet számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa.

I/5. Adattovábbítás A Kűlső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. A személyes adatokat:

 • Saját céljaikra fel nem használják
 • Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak
 • A Személyes adatokat rájuk vonatkozó Info tv. és GDPR szabályozás szerint, szigorú titoktartási kötelezettség mellett tárolják

A Visualnet Kft. az Érintett személyek adatait az alábbi Adatfeldolgozóknak továbbítja:

 • a tárhelyszolgáltató Visualnet Kft. (Székhely: 7121 Szálka, Kossuth út 17. Adószám: 13365426-2-17 Cégjegyzék szám: 17 09 005157 Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-66475/2013.)
 • az elektronikus számlázást biztosító KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Web analítika, email, dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció,
 • Google Drive
 • Google Docs
 • Google Analytics

I/6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás A Visualnet Kft. az Érintett személyek adatait nem veti alá automatizált döntéshozatalnak. Nem célunk a honlapunk látogatóinak beazonosítása ezért ne végzünk profilozást.

I/7. Az Ajánlatkérő űrlapon a személyes adatok megadása nem kötelező Az Ajánlatkérő űrlap úgy is kitölthető, hogy az Ajánlatkérő nem adja meg teljes nevét, valamint személyére következtethető e-mail cím helyett céges e-mail címet; magán telefonszám helyett pedig céges telefonszámot közöl.

I/8. Az Érintett jogai

 • Az átlátható tájékoztatás joga: Az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelés körülményeiről valamint az őt megillető jogosultságokról. Amennyiben az Érintett tájékoztatást kér azt az Adatkezelő 30 napon belül köteles megtenni.
 • Hozzáférés joga: Az Érintett bármikor kérhet az adatairól másolatot, amit az Adatkezelőnek a rendelkezésére kell bocsátani.
 • Helyesbítéshez való jog: Az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy adatait az Adatkezelőtől kérésére megkapja, valamint kérésére az Adatkezelő más Adatkezelőhöz továbbítsa.
 • Az elfeledéshez való jog: Az Érintettnek joga van kérni az adatainak törlését. Törlési kérelem beérkezése esetén az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek. Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően gondoskodik az adatkezelés korlátozásáról és utasítja erre az Adatfeldolgozókat is.
 • Információs önrendelkezéshez való jog: Kérjük az Érintettet, hogy amennyiben információs önrendelkezési joga gyakorlásával kíván élni, kérelmét az info@borkostolok.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni!
 • Bírósághoz fordulás joga: Ha az Érintett a jogainak megsértését tapasztalja bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.
 • Panasztevés joga: Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
 • a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • c.Honlap: www.naih.hu
 • d.Telefon: +36 (1) 391-1400
 • e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Fogalmi meghatározások a 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
 • különleges adat
 • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • Európai Unió 2016/679 Adatvédelmi rendelete (GDPR)

Mellékletek: